Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES
Acceptable Use Policy: de door SNLR gehanteerde gedragsregels voor het gebruik van de Dienst waaraan de Klant zich dient te conformeren;
Dienst: de door SNLR te exploiteren dienst waarbij via de technische infrastructuur van SNLR en van partijen waarmee SNLR samenwerkt, toegang wordt verkregen tot het Internet en waarbij onder meer op elektronische wijze (a) informatie geraadpleegd kan worden, (b) berichten kunnen worden uitgewisseld, (c) server-ruimte kan worden aangeboden voor het plaatsen van informatie, (d) naar televisiestreams kan worden gekeken en (e) men kan bellen en gebeld worden via een telefoonaansluiting welke bedoeld zijn voor consumentengebruik.
Internet: een wereldwijd geheel van onder andere aan elkaar gekoppelde computernetwerken en computerdatabanken;
Hardware: de afhankelijk van de door de Klant afgenomen Dienst voor het gebruik van die Dienst benodigde en door of namens SNLR geleverde hardware, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen het modem, firewall, router en/of receiver;
Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie door SNLR een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot de Dienst, dan wel die van de Dienst of de daarbij behorende Hard- of Software gebruik maakt.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen SNLR en de Klant inzake de levering van de Dienst. Van de Overeenkomst maken deel uit: het door de Abonnee (elektronisch) ondertekende Overeenkomst en de algemene voorwaarden SNLR.
Zakelijke dienst: Elke door SNLR aangeboden en door de Klant afgenomen dienst, welke niet specifiek voor Consumenten is bedoeld;
ADSL: De door SNLR aangeboden en door de Klant afgenomen dienst, welke is gebaseerd op het ADSL protocol (Asymmetric Digital Subscriber Line);
SDSL: De door SNLR aangeboden en door de Klant afgenomen dienst, welke is gebaseerd op het SDSL protocol (Symmetric Digital Subscriber Line);
Glasvezel: De door SNLR aangeboden en door de Klant afgenomen dienst, welke aangesloten is via een glasvezel aansluiting;
Aansluiting: de aansluiting die de Klant toegang geeft tot de Dienst; waarbij de Klant dient te beschikken over een geschikte aansluiting op de vaste telefoniedienst van KPN, een geschikte glasvezel aansluiting van Reggefiber of een andere aansluiting van een partner van SNLR.
SNLR: SNLR B.V., gevestigd te s'-Hertogenbosch. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 70935246.
Software: de afhankelijk van de door de Klant afgenomen Dienst, voor het gebruik van die Dienst benodigde en door of namens SNLR geleverde software
Storing: De niet-beschikbaarheid van de Dienst voor gebruik door de Klant betreffende een substantieel gedeelte van de Dienst, uitgezonderd tijdens onderhoudsperioden, gedurende een opeenvolgende periode van tijd. Uitval van het elektriciteitsnet valt uitdrukkelijk niet onder een storing.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SNLR en de Klant, uit welke hoofde of onder welke benaming dan ook, tenzij SNLR en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 SNLR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden, de specificaties en de tarieven van de Dienst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de website aan de Klant bekend gemaakt worden en treden in werking dertig dagen na bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum.
2.3 Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door SNLR zijn aanvaard.
2.4 Eventuele door de Klant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover SNLR de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Voor zover een door SNLR gedane aanbieding met betrekking tot de Dienst kan worden beschouwd als een aanbod, is elk door SNLR gedaan aanbod een vrijblijvend aanbod, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Overeenkomst pas tot stand komt na schriftelijke aanvaarding van de aanmelding van de Klant door SNLR, zoals bedoeld in artikel 3.2.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant zich (1) door middel van een volledig ingevuld en ondertekend, door of namens SNLR ter beschikking gesteld Overeenkomst; of (2) via de telefoon; of (3) via een homepage of (4) via een e-commerce website van SNLR of anderszins online aanmeldt voor een of meer Diensten van SNLR, en SNLR deze aanmelding schriftelijk aanvaardt. De schriftelijke aanvaarding door SNLR van de aanmelding van de Klant kan maximaal 2 weken duren.
3.3 SNLR heeft het recht om een Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.4 Door SNLR opgegeven data voor levering van de Aansluiting of voor een andere levering van de Dienst zijn streefdata. Bij overschrijding van de data is SNLR nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook en kan de Klant de overeenkomst ter zake de overschrijding niet ontbinden.

4. VERGOEDINGEN EN PRIJZEN
4.1 Tenzij anders is overeengekomen en afhankelijk van de door de Klant bij SNLR afgenomen Dienst, heeft SNLR vanaf het moment van de realisatie van de Aansluiting, onder meer het recht aan de Klant een of meer van de volgende vergoedingen in rekening te brengen: (a) een eenmalig bedrag bij de oplevering van de Aansluiting van de Dienst; (b) een maandelijks bedrag voor de door SNLR aan de Klant geleverde Dienst; (c) vergoedingen gebaseerd op het gebruik of het gebruik boven de gestelde limiet per tijdseenheid van de Dienst en/of (d) een bedrag voor eventueel door SNLR geleverde bijzondere of optionele diensten; (e) verhuiskosten; (f) afsluitkosten; (g) opzeg-/beëindigingkosten; (h) kosten voor up- en/of downgrades.
4.2 De hoogte van de door de Klant op grond van artikel 4.1 verschuldigde abonnementsvergoedingen en prijzen wordt vermeld in het Overeenkomst, op de SNLR website of in de door of namens SNLR verstrekte informatie over de Dienst.
4.3 SNLR behoudt zich het recht voor de vergoedingen en prijzen eenzijdig te wijzigen. SNLR stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de verhoging op de hoogte van een verhoging van de toepasselijke vergoedingen. De Klant heeft het recht de Overeenkomst tot de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk te beëindigen met ingang van de beoogde ingangsdatum van de verhoging. Bij wijzigingen van telefonietarieven of het aanbod Interactieve Televisie is er geen mogelijk voor vervroegd opzeggen.
4.4 De Klant is de toepasselijke vergoedingen tevens verschuldigd indien van de Dienst gebruik wordt gemaakt door derden, tenzij de Klant kan aantonen dat dit gebruik onbevoegd is en het gebruik te wijten is aan ernstig tekort schieten van de zijde van SNLR.

5. BETALING
5.1 Betaling van de door de Klant aan SNLR ter zake de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen vindt plaats door middel van automatische incasso. De Klant dient aan SNLR een machtiging te verlenen om de verschuldigde bedragen van de (post)bankrekening van de Klant af te schrijven. De machtiging strekt zich naast de (abonnements)vergoeding tevens uit tot: a. de in artikel 4.1 bedoelde kosten; b. de in artikel 5.4 en 5.5 bedoelde (administratie)kosten; c. de in artikel 7.6 bedoelde waarde van het modem, firewall, router en/of receiver; d. de in artikel 16.2 bedoelde borgsom; e. de éénmalige (installatie)kosten alsmede eventueel geplaatste randapparatuur; f. de herstel- en of vervangingskosten van het modem, firewall, router en/of receiver.
5.2 Klachten over de hoogte van het bedrag van de automatische afschrijving of, in het geval SNLR aan de Klant een factuur stuurt, over de hoogte van het factuurbedrag, dienen door de Klant binnen 8 dagen na de automatische afschrijving of binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk door de Klant aan SNLR te worden gemeld. Indien de Klant een klacht indient overeenkomstig dit artikel en het niet-betwiste gedeelte van het door SNLR afgeschreven of in rekening gebrachte bedrag voldoet, zal SNLR geen gebruik maken van het recht de Overeenkomst op grond van artikel 12.1 onder (a) op te schorten of te beëindigen vanwege niet-tijdige betaling door de Klant.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De specificatie van de verschuldigde bedragen zijn beschikbaar via Mijn SNLR. Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso dient de Klant zorg te dragen voor toereikend saldo op zijn rekening. Indien automatische afschrijving niet mogelijk is of de Klant de factuur niet tijdig betaalt, is de Klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
5.4 In geval van niet tijdige betaling in de zin van artikel 5.3 is de Klant vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan alsmede de door SNLR gemaakte redelijke administratiekosten.
5.5 Alle door SNLR gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in geval van niet of niet tijdige betaling door de Klant komen voor rekening van de Klant, met een minimum van € 250,-.

6. VERPLICHTINGEN VAN SNLR
6.1 SNLR zal zich inspannen om de Dienst zonder Storing aan de Klant te leveren.
6.2 SNLR zal, afhankelijk van de Dienst al dan niet tegen betaling, de voor gebruik van een Dienst benodigde Hardware en/of Software, alsmede op zekere tijden en naar eigen inzicht nieuwere versies daarvan, beschikbaar stellen aan de Klant. Tenzij SNLR en de Klant expliciet schriftelijk anders overeenkomen, blijft de Hardware en/of Software eigendom van SNLR en zal de Klant daarvoor de nodige zorg betrachten. Bij vernieuwing van de Hardware en/of Software zal de Klant de oude versie aan SNLR retourneren. SNLR zal, indien toepasselijk voor een Dienst, aan de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord toekennen voor gebruik met betrekking tot die Dienst.
6.3 SNLR garandeert uitdrukkelijk niet dat van de Dienst, de Hardware en/of de Software altijd en zonder onderbreking of storing gebruik gemaakt kan worden. De enige aansprakelijkheid van SNLR voor een Storing in een Dienst, de Hardware en/of de Software is het repareren van het gebrek of het vernieuwen van de afgifte van de gebrekkige Dienst, de Hardware en/of de Software.
6.4 Een Storing in de Dienst zal door SNLR zo spoedig mogelijk worden opgeheven overeenkomstig de Overeenkomst. Hierbij geldt de uitzondering dat SNLR geen Storingen kan opheffen, indien de Storing zijn oorzaak niet vindt in het eigen SNLR netwerk. Herstel van een Storing zal plaatsvinden op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Buiten deze tijden kan opheffing van een Storing plaatsvinden indien dit tussen SNLR en de Klant is overeengekomen, waarbij de Klant de kosten verbonden aan het opheffen van de Storing verschuldigd is.
6.5 De aan de opheffing van de Storing verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant indien de Storing veroorzaakt is door onzorgvuldigheid van de Klant of door een handelen van de Klant in strijd met de Overeenkomst.
6.6 SNLR heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een Storing de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant.
6.7 SNLR heeft het recht wijzigingen in de gebruikersnaam en/of wachtwoord(en) aan te brengen indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de Klant toegang verkrijgt tot de Dienst, zal SNLR de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
6.8 SNLR is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de Klant mogelijk lijdt, als gevolg van het gestelde onder dit artikel.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
7.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de hardware, software, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Dienst operationeel te laten zijn. Voor zover noodzakelijk voor het inwerking stellen of het inwerking houden van de Dienst, zal de Klant zijn eigen hardware, software, hulpapparatuur of verbindingen tijdelijk ter beschikking stellen om SNLR in staat te stellen de Dienst(en) te verschaffen.
7.2 Indien noodzakelijk voor de Dienst zal de Klant alle medewerking aan SNLR of een door haar ingeschakelde derde verlenen om de Dienst op de locatie bij de Klant operationeel te maken. De Klant zal zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen, ontheffingen of machtigingen die voor het gebruik van de Dienst noodzakelijk zijn.
7.3 De Klant zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of de wet. In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van de volgende gedragingen: a. het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of van SNLR;
b. het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen of pogen te verschaffen tot computersystemen, software en data; c. het verspreiden van gegevens in strijd met wettelijke bepalingen; d. het zonder toestemming van de desbetreffende derde veranderen wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen; e. het creëren, introduceren of verspreiden van virussen; f. het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van SNLR wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere klanten van SNLR bij het gebruik van de Dienst worden gehinderd.
7.4 De Klant zal de door SNLR ter beschikking gestelde Hard- en Software niet tijdelijk of permanent verhuren, in lease geven, verkopen, overdragen of anderszins vervreemden.
7.5 SNLR kan de Klant reparatie- herstel- of omwisselingskosten in verband met het modem, firewall, router en/of receiver in rekening brengen indien de Klant defect of beschadiging heeft veroorzaakt of indien hij zonder toestemming van SNLR veranderingen aan het modem, firewall, router en/of receiver heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen.
7.6 De Klant zal geen gebruik maken van de Dienst op een wijze die het gebruik van de Dienst door andere gebruikers zou kunnen verhinderen c.q. belemmeren.
7.7 De Klant zal geen gebruik maken van hardware en/of software die niet voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen of op een wijze die niet door SNLR is toegestaan.
7.8 De Klant is op grond van dit artikel 7 verantwoordelijk voor elk gebruik dat door middel van zijn Aansluiting van de Dienst wordt gemaakt, ongeacht of dit gebruik plaatsvindt door de Klant zelf of door derden.
7.9 De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn computer en bestanden. SNLR zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
7.10 SNLR behoudt zich het recht voor om, overeenkomstig de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, adequate maatregelen te nemen indien de Klant met gebruikmaking van de Dienst inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of anderszins onrechtmatig handelt.
7.11 De Klant is volledig verantwoordelijk voor het ongestoord instandhouding en het goed functioneren van de voor de Dienst noodzakelijk vaste telefoonlijn van KPN (uitsluitend bij ADSL Aansluitingen)

8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
8.1 SNLR beschikt over de noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten om de Dienst aan de Klant te leveren.
8.2 SNLR vrijwaart de Klant tegen aanspraken of vorderingen van derden met betrekking tot (beweerdelijke) schending van enig intellectueel eigendomsrecht van deze derde ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de Dienst en/of van de Hard- en/of Software door de Klant, mits de Klant SNLR onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering; SNLR exclusief toestaat en in staat stelt de verdediging tegen de aanspraak of vordering te voeren; SNLR de nodige informatie en bijstand verschaft om SNLR in staat te stellen adequaat de verdediging tegen de vordering of aanspraak te voeren en SNLR de exclusieve zeggenschap verleent in de verdediging tegen de vordering, daaronder begrepen het treffen van een regeling in der minne. SNLR vrijwaart de Klant niet indien de (beweerdelijke) schending is ontstaan door, in verband met of als gevolg van toedoen van de Klant.
8.3 De Klant verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de door SNLR beschikbaar gestelde Hard- en Software en daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor de duur van de Overeenkomst.
8.4 De Klant mag de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie niet kopiëren, tenzij dit is toegestaan op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder mede valt het kopiëren voor normaal gebruik en ten behoeve van back-up doeleinden. De Klant zal de op de Hard- en Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie vermelde gegevens met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en herkomst ongewijzigd intact laten.

9. OVERMACHT
9.1 SNLR wordt niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Klant wegens een tekortkoming in de nakoming of wegens niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming niet te wijten is aan de schuld van SNLR, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van SNLR komt.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
10.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van SNLR wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het totale bedrag dat de Klant de twee maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan SNLR heeft betaald. Aansprakelijkheid van SNLR voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
10.2 Buiten het in artikel 10.1 genoemde geval rust op SNLR geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.3 Het belang van SNLR zich redelijkerwijs tegen een vordering tot schadevergoeding te kunnen verweren brengt mee dat het recht op schadevergoeding van de Klant vervalt indien de Klant zijn recht op schadevergoeding niet geldend maakt binnen een maand na het ontstaan van de schade.
10.4 De Klant is aansprakelijk voor elke schade die door hem wordt toegebracht aan SNLR. Deze aansprakelijkheid van de Klant geldt ook ten aanzien van schade veroorzaakt door derden wiens handelingen en gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend.
10.5 De Klant vrijwaart SNLR voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Dienst(en) door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend. De Klant zal aan SNLR alle schade en kosten vergoeden die uit dergelijke aanspraken van derden ontstaan.
10.6 SNLR is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant door handelen of nalaten van derden waarmee de Klant een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien het overeenkomsten betreft die voor het gebruik van de Dienst bevorderlijk, wenselijk of noodzakelijk zijn, waaronder maar niet uitsluitend begrepen overeenkomsten met telefoonmaatschappijen, kabelmaatschappijen en hard- of softwareleveranciers.
10.7 Klachten over kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst dienen schriftelijk te zijn ingediend bij SNLR binnen 6 weken nadat de betreffende klacht zich heeft voorgedaan, bij gebreke waarvan de betreffende klacht niet in behandeling zal worden genomen.

11. DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst met een minimum duur van 12 maanden aangegaan en treedt de Overeenkomst in werking op het moment van realisatie van de Aansluiting.
11.2 Indien de Klant een Overeenkomst voor een Zakelijke dienst heeft afgesloten dan wordt deze na de minimum duur van 12 maanden telkens per kwartaal verlengd. Het beëindigen van een overeenkomst kan dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
11.3 De Overeenkomst kan door SNLR en door de Klant schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. Indien de Klant de Overeenkomst gedurende het eerste contractjaar tussentijds opzegt of beëindigt laat dit zijn betalingsverplichtingen over het eerste contractjaar onverlet.
11.4 SNLR heeft het recht de Overeenkomst tussentijds en eenzijdig te wijzigen, mits de voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is. SNLR stelt de Klant ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte van de voorgenomen wijziging. De Klant heeft het recht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van SNLR de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen behalve indien het gaat om een prijswijziging waarvoor op grond van artikel 4.3 geen ontbinding mogelijk is.

12. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
12.1 SNLR heeft het recht om met onmiddellijke ingang de (levering van of toegang tot de) Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de Klant, indien:
a. de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt;
b. de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of hij onder curatele wordt gesteld.
12.2 Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 12.1 laat de betalingsverplichtingen van de Klant op grond van de Overeenkomst onverlet.
12.3 De Klant zal terstond na beëindiging van de Overeenkomst alle door SNLR ter beschikking gestelde Hard- en Software en alle eventuele kopieën daarvan terstond aan SNLR retourneren.

13. INFORMATIE
13.1 De Klant verschaft aan SNLR de informatie die door SNLR nodig wordt geacht en waarom door SNLR wordt verzocht ten behoeve van de levering en afgifte van de Dienst door SNLR. De Klant zal SNLR terstond op de hoogte stellen van een wijziging in de door hem aan SNLR verschafte gegevens.
13.2 De Klant geeft toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de klantenregistratie van SNLR. Deze klantenregistratie is enkel toegankelijk voor SNLR en dient slechts voor administratieve doeleinden of de eigen marketing activiteiten van SNLR. De klantenregistratie wordt niet aan derden verstrekt, met uitzondering aan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, tenzij met voorafgaande instemming van de Klant.
13.3 SNLR baseert het leveren van de Dienst op de door de Klant op het moment van aanmelding verstrekte gegevens. Zodra de aanmelding door SNLR overeenkomstig artikel 3.2 is aanvaard, is het met inachtneming van het onderstaande niet mogelijk wijzigingen door te geven. Verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens over onder meer het type telefoonlijn (bijvoorbeeld PSTN / ISDN), de beschikbaarheid van de telefoonlijn of glasvezelverbinding (bijvoorbeeld wel/niet vrij van (andere) diensten) of tenaamstellinggegevens bij de telecomprovider kan tot gevolg hebben dat de Dienst niet wordt geleverd overeenkomstig de overeengekomen leveringstermijn en/of dat de Dienst niet zal functioneren en/of dat de Dienst in het geheel niet geleverd kan worden. De (herstel)kosten als gevolg van bedoelde onjuiste en/of onvolledige gegevensverstrekking komen geheel voor rekening van de Klant. De controle op de juistheid en volledigheid van de verstrekking van gegevens betreft volledig de verantwoordelijkheid van de Klant.

14. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
14.1 SNLR is gerechtigd het geheel van rechten en verplichtingen dat voortvloeit uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. SNLR zal de Klant van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen. Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen in geval van een dergelijke overdracht, tenzij de overdracht van de Overeenkomst plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst behoren.
14.2 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNLR.

15. GEBRUIK VAN HET INTERNET DOOR DE KLANT
15.1 Op het gebruik van de door SNLR geboden Dienst is de Acceptable Use Policy van toepassing. De Klant dient zich hieraan te confirmeren. In het geval van schending van de Acceptable Use Policy, behoudt SNLR zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
15.2 De Klant is verantwoordelijk voor het versturen en ontvangen van eender welk materiaal door middel van de Dienst naar andere gebruikers of naar servers van SNLR of derde partijen. In het bijzonder is de Klant verantwoordelijk voor het feit dat het materiaal door hem of door de Dienst verzonden is geen Storing veroorzaakt in het telecommunicatie- of kabelnetwerk, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen, of goede zeden, wetgeving of regelgeving afkomstig van de overheid. Indien SNLR, de overheid of derde partijen kunnen laten zien dat dergelijk materiaal is overgebracht door middel van de Dienst van de Klant aan andere gebruikers of aan servers van SNLR of derde partijen, heeft SNLR het recht om het beweerdelijk inbreuk makend materiaal te verwijderen of om het gebruik te voorkomen zonder de Klant te hoeven raadplegen.
15.3 Aangezien SNLR niet toeziet op het naar derde partijen verstuurde of van derde partijen ontvangen materiaal noch het materiaal controleert, is SNLR niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijk materiaal en informatie of voor de illegale of inbreuk makende inhoud. Noch zal SNLR verantwoordelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook veroorzaakt door vertraging, vervorming of verdwijning van materiaal overgebracht door gebruik van de Dienst.

16. DIVERSE
16.1 De door SNLR opgegeven bandbreedtes zijn "best effort" waarden. SNLR streeft ernaar deze "best effort" waarden binnen haar eigen netwerk mogelijk te maken, maar garandeert zulks nimmer.
16.2 SNLR kan voor het ter beschikking stellen van de voor de Dienst benodigde Hardware een borgsom van € 75,- van de Klant verlangen, welke bij onbeschadigde inlevering van de Hardware na beëindiging van de overeenkomst wordt gerestitueerd.
16.3 SNLR kan bij bepaalde abonnementsvormen van de Dienst een limiet stellen aan de hoeveelheid data die door de Klant per maand via de Dienst van en naar het internet toe mag genereren. SNLR kan deze limieten van tijd tot tijd aanpassen.
16.4 Het is de Klant toegestaan om een server of meer dan één computer, al dan niet geschakeld via een andere, achter de Hardware te draaien of aan te sluiten, mits het netwerk van SNLR hiervan geen hinder ondervindt. Indien de Klant overlast veroorzaakt op het netwerk, behoudt SNLR zich het recht voor om de Klant af te sluiten. Het is niet toegestaan om de geleverde aansluiting aan andere ter beschikking te stellen ook al wordt dit zonder winstbelang of zelfs kosteloos gedaan.
16.5 Indien een Klant verhuist dient op het nieuwe adres een werkende en geschikte aansluiting beschikbaar te zijn. De Klant dient ingeval van verhuizing SNLR minimaal 6 weken voor de feitelijke verhuizing van de aansluiting volledig en correct schriftelijk in kennis te stellen van de voor de verhuizing relevante gegevens, opdat voor tijdige activering van de Aansluiting zorg gedragen kan worden.
16.6 Indien de Klant verhuist naar een gebied waar SNLR geen Dienst levert, geldt dat de Klant en/of SNLR de Overeenkomst kan ontbinden, overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven en bepalingen.

17. E-MAILADRES, IP-ADRESSEN EN DOMEINNAMEN
17.1 SNLR kent aan de Klant een uniek e-mail adres toe. Het aan de Klant toegekende e-mail adres blijft eigendom van SNLR.
17.2 SNLR is bevoegd het e-mail adres te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.
17.3 SNLR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van wijzigingen in het e-mail adres van de Klant.
17.4 Indien is overeengekomen dat SNLR voor de Klant een IP-adres zal verkrijgen en/of een domeinnaam zal plaatsen, zijn hierop de bepalingen van dit artikel van toepassing.
17.5 De Klant is verplicht om het door SNLR aan hem toegewezen IP-adres te gebruiken. Indien de toewijzing van het IP adres door middel van DHCP of Radius geschiedt, dan is de Klant verplicht om deze te gebruiken. SNLR kan het IP adres van de Klant te allen tijde wijzigen.
17.6 Op aanvraag en gebruik van een IP-adres en/of domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en de RIPE. De desbetreffende instantie beslist over verlening van het IP-adres en/of de domeinnaam. SNLR vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of (klasse van) IP-adres(sen) ook wordt (worden) verleend.

18. SLOTBEPALINGEN
18.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. SNLR en de Klant zullen in dat geval in onderling overleg de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling in acht zullen worden genomen.
18.2 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, dient een aanvulling of wijziging van een tussen SNLR en de Klant gesloten Overeenkomst altijd schriftelijk te worden overeengekomen.
18.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande Overeenkomsten.

19. GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIE
19.1 Geschillen tussen de Klant en SNLR over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door SNLR te leveren of geleverde telefoniediensten, kunnen zowel door de Klant als door SNLR worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
19.2.a Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk aan de SNLR heeft voorgelegd.
b. SNLR zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
19.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van SNLR, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
19.4 Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is SNLR aan deze keuze gebonden. Indien SNLR dit wil doen, moet hij de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. SNLR dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
19.5 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

20. TOEPASSELIJK RECHT
20.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

Check snel of glasvezel van SNLR ook beschikbaar is op jouw adres

Terug naar boven